Thiết kế Đồ họa

KEY FACTS

Duration: 9 weeks, 54 hours

Course Price: 3.750.000 VND

tu-hoc-thiet-ke-do-hoa-tai-nha

OVERVIEW

The ability to create modern, functional page layouts is highly valued by many different types of businesses these days, as well as design companies. It is also important to be able to produce accurately printed documents to a professional standard.

Khả năng sáng tạo hiện đại, chức năng sắp xếp layout được đánh giá cao bởi nhiều loại kinh doanh ngày nay, cũng như là các công ty thiết kế. Nó cũng quan trọng để có thể sản xuất các tài liệu in ấn chính xác trên một tiêu chuẩn chuyên nghiệp .

Whether you are a creative individual looking to learn specific techniques or a professional in search of skills to boost your CV, this course will offer you a solid introduction to the Adobe Creative Suite 6 applications: Photoshop, Illustrator and InDesign. This course will also provide you with a strong understanding of the principals of visual language, boosting your confidence in decision making and helping to develop your eye for design.

Cho dù bạn là một cá nhân sáng tạo đang tìm kiếm để tìm hiểu kỹ thuật cụ thể hoặc một chuyên giatrong việc tìm kiếm các kỹ năng để tang hồ sơ cá nhân của bạn , khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một giới thiệu tốt đối với những phần mềm Adobe Creative Suite 6 : Photoshop, Illustrator và InDesign . Khóa học này cũng sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết mạnh mẽ của ngôn ngữ hình ảnh , thúc đẩy sự tự tin của bạn trong quá trình ra quyết định và giúp phát triển thị giác cho thiết kế.

By the end of the course you will be able to use software to its full creative potential for a variety of different outputs.

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm với đầy đủ tiềm năng sáng tạo của mình cho một loạt các kết quả khác nhau .

COURSE CONTENT

 • Creating and modifying graphics in Photoshop and Illustrator
     Tạo và chỉnh sửa đồ họa trong Photoshop và Illustrator
 • Combining images, graphics and type in InDesign
     Kết hợp hình ảnh & đồ họa trong InDesign
 • Creating contemporary communications design relevant to the subject
     Tạo thông tin liên lạc hiện đại trong thiết kế có liên quan đến chủ đề môn học.
 • Selecting typefaces and using type as a design element
     Lựa chọn kiểu chữ và sử dụng các yếu tố thiết kế
 • Developing efficient ways of working using styles and templates
     Phát triển hiệu quả các cách làm việc có sử dụng các phong cách và mẫu
 • Managing and updating complex documents using links
     Quản lý và cập nhật các tài liệu phức tạp sử dụng các liên kết
 • Understanding colour and how to prepare and proof a CMYK document for printing
     Hiểu về màu sắc và làm thế nào để chuẩn bị và chứng minh một tài liệu CMYK cho in ấn

Để đăng ký khóa học, bạn click vào đường link này: http://www.adsvietnam.edu.vn/form3